Folder Good News

Documents

pdf November Newsletter 2018 (11 downloads)
pdf November 4, 2018 (10 downloads)
pdf October 2018 (39 downloads)
pdf September 2018 (67 downloads)
pdf August 2018 (72 downloads)
pdf July 2018 (90 downloads)
pdf June 2018 (113 downloads) Popular
pdf May 2018 (159 downloads) Popular
pdf April 2018 (153 downloads) Popular
pdf March 2018 (199 downloads) Popular
pdf February 2018 (201 downloads) Popular
pdf January 2018 (203 downloads) Popular
pdf December 2017 (201 downloads) Popular
pdf November 2017 (241 downloads) Popular
pdf October 2017 (202 downloads) Popular
pdf September 2017 (252 downloads) Popular
pdf August 2017 (231 downloads) Popular
pdf July 2017 (310 downloads) Popular
pdf June 2017 (329 downloads) Popular
pdf May 2017 (544 downloads) Popular

St. Patrick Catholic Church + 424 South Central Chanute, KS 66720 + 620.431.3165 + parish@stpatrickchanute.org