Parish Mission Dec. 3rd - 6th, 2018

Bulletin

Latest Podcast

St. Patrick Catholic Church + 424 South Central Chanute, KS 66720 + 620.431.3165 + parish@stpatrickchanute.org