folder Good News

Documents

pdf January 2018 (26 downloads)
pdf December 2017 (41 downloads)
pdf November 2017 (50 downloads)
pdf October 2017 (51 downloads)
pdf September 2017 (69 downloads)
pdf August 2017 (93 downloads)
pdf July 2017 (117 downloads) Popular
pdf June 2017 (125 downloads) Popular
pdf May 2017 (263 downloads) Popular
pdf April 2017 (286 downloads) Popular
pdf March 2017 (134 downloads) Popular
pdf February 2017 (208 downloads) Popular
pdf January 2017 (200 downloads) Popular
pdf December 2016 (160 downloads) Popular
pdf November 2016 (189 downloads) Popular
pdf October 2016 (198 downloads) Popular
pdf September 2016 (229 downloads) Popular
pdf August 2016 (212 downloads) Popular
pdf July 2016 (183 downloads) Popular
pdf June 2016 (179 downloads) Popular

St. Patrick Catholic Church + 424 South Central Chanute, KS 66720 + 620.431.3165 + parish@stpatrickchanute.org