folder Good News

Documents

pdf November 2017 (25 downloads)
pdf October 2017 (38 downloads)
pdf September 2017 (58 downloads)
pdf August 2017 (79 downloads)
pdf July 2017 (96 downloads)
pdf June 2017 (110 downloads) Popular
pdf May 2017 (226 downloads) Popular
pdf April 2017 (252 downloads) Popular
pdf March 2017 (123 downloads) Popular
pdf February 2017 (177 downloads) Popular
pdf January 2017 (188 downloads) Popular
pdf December 2016 (150 downloads) Popular
pdf November 2016 (180 downloads) Popular
pdf October 2016 (186 downloads) Popular
pdf September 2016 (198 downloads) Popular
pdf August 2016 (190 downloads) Popular
pdf July 2016 (171 downloads) Popular
pdf June 2016 (169 downloads) Popular
pdf May 2016 (202 downloads) Popular
pdf April 2016 Newletter (330 downloads) Popular

St. Patrick Catholic Church + 424 South Central Chanute, KS 66720 + 620.431.3165 + parish@stpatrickchanute.org